Použitie štatistík na výber čísel

Čísla do lotérie Eurojackpot si môžete vybrať aj s použitím štatistík. Pri tomto postupe si vytvoríte hrané riadky na základe analýzy čísel vyžrebovaných v minulosti. V tejto časti nájdete informácie o dostupných štatistikách a tiež vysvetlenie postupov, ako ich možno použiť na pomoc s výberom vašich čísel.

Najčastejšie žrebované čísla

Tento štatistický prístup sa zameriava na čísla, ktoré boli vyžrebované najčastejšie, a z tohto dôvodu ich možno vnímať ako čísla s väčšou ako priemernou pravdepodobnosťou na vyžrebovanie.

Ďalším možným prístupom je vybrať tie čísla, ktoré boli počas histórie hry vyžrebované najmenej krát.

Zobraziť najčastejšie žrebované čísla a Euročísla

Najdlhšie nevyžrebované čísla

Ďalšou možnou metódou je výber najdlhšie nevyžrebovaných čísel, čiže čísel, ktoré neboli v poslednom čase vyžrebované, keďže sa predpokladá, že majú vyššiu pravdepodobnosť čoskoro sa objaviť medzi vyžrebovanými číslami. Táto myšlienka vychádza z tzv. zákona veľkých čísel, ktorý stanovuje, že častosť výskytu všetkých loptičiek by sa postupom času mala vyrovnať.

Zobraziť najdlhšie nevyžrebované čísla

Nepárne a párne čísla

Pri použití tohto prístupu sa v rámci výberu čísel uplatňuje najčastejší pomer nepárnych a párnych čísel z existujúcich výsledkov. Niekedy sa napríklad predpokladá, že vo výsledku sa môže objaviť skôr kombinácia nepárnych a párnych čísel ako len párne čísla alebo len nepárne čísla.

Zobraziť nepárne a párne čísla

Časté dvojice a trojice

Táto metóda sa spolieha na určenie čísel, ktoré sú žrebované spolu ako dvojice alebo trojice, pričom argument spočíva v tom, že tieto čísla majú väčšiu pravdepodobnosť byť znova vyžrebované spolu v budúcnosti.

Zobraziť časté dvojice a za sebou idúce dvojice

Zobraziť časté trojice a za sebou idúce trojice

Sekvencie čísel

Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami určitého čísla a na základe toho predpovedať, či sa dané číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Zobraziť štatistiky sekvencií čísel

Štatistiky normálneho rozloženia

Štatistiky normálneho rozloženia poukazujú na najčastejší súčet čísel vyžrebovaných vo výsledku. S použitím týchto štatistík možno pri výbere čísel skontrolovať, či sa súčet vybraných čísel rovná najčastejšie žrebovanej hodnote súčtu.

Zobraziť štatistiky normálneho rozloženia

Kritika použitia štatistík na výber čísel

Kritici štatistických prístupov k výberu čísel do lotérie tvrdia, že na predpovedanie vyžrebovaných čísel nemožno použiť žiadnu metódu, a trvajú na tom, že v každom jednom žrebovaní má rovnakú šancu na náhodné vyžrebovanie každé číslo. Hoci je pravdepodobné, že postupom času sa častosti primerane vyrovnajú, výber čísel na základe ich posledného výskytu v žrebovaní nezaručí, že budú v blízkej budúcnosti vyžrebované.

Zástancovia výberu často žrebovaných čísel zdôrazňujú fakt, že určité čísla boli vyžrebované viackrát ako iné čísla, čo je podľa nich dôkaz, že majú väčšiu pravdepodobnosť na vyžrebovanie v lotérii. Opačný názor však podotýka, že táto skutočnosť dokazuje jedine to, že určité číslo bolo v minulých hrách vyžrebované častejšie, a ako taká nemá nijaký vplyv na budúcnosť.

Oponenti odmietajúci oba tieto prístupy používajú príklad, ktorý je založený na pravdepodobnosti hodu mincou. Ak hodíte mincou dvadsaťkrát a zakaždým pristane na jednej strane, mohli by ste sa domnievať, že pri ďalšom hode má väčšiu pravdepodobnosť pristáť na druhej strane. V skutočnosti je však šanca výskytu pre oba výsledky stále rovnaká – 50:50. Každý hod mincou je rovnako ako každé žrebovanie lotérie samostatnou udalosťou a neovplyvňuje ho žiadne dianie v minulosti.