Zásady ochrany osobných údajov

Vynakladáme maximálne úsilie na ochranu osobných údajov návštevníkov našej webovej lokality. Tieto zásady ochrany osobných údajov na webovej lokalite Euro-Jackpot.net stanovujú postup, akým spracúvame vaše osobné údaje.

Používaním našej webovej lokality a vyjadrením súhlasu s týmito zásadami súhlasíte s naším používaním súborov cookie v súlade s týmito zásadami. Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich fungovaní nájdete v časti Zásady používania súborov cookie.

Aké údaje zhromažďujeme?

Môžeme zhromažďovať, uchovávať a používať nasledujúce druhy osobných údajov:

 • Údaje o vašom počítači a údaje o návštevách alebo použití tejto webovej lokality, ktoré môžu zahŕňať:
  • vašu IP adresu,
  • vašu geografickú polohu
  • typ a verziu vášho prehliadača,
  • váš operačný systém,
  • váš zdroj odporučenia na našu lokalitu,
  • dĺžku vašej návštevy našej lokality,
  • stránky, ktoré zobrazíte na našej lokalite,
  • vaša navigácia na lokalite.
 • Údaje, ktoré nám poskytnete na účel:
  • prihlásenia na odber služieb našej webovej lokality,
  • prijímania e-mailových oznámení,
  • prihlásenia na odber bulletinov,
  • účasti na súťažiach.
 • Všetky ostatné údaje, ktoré sa nám rozhodnete odoslať.

Ako používame vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje, ktoré nám odošlete prostredníctvom tejto webovej lokality, sa budú používať na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v príslušných častiach webovej lokality. Vaše osobné údaje môžeme používať na:

 • spravovanie webovej lokality,
 • zlepšovanie možností prezerania prispôsobením webovej lokality podľa vašich konkrétnych záujmov,
 • povolenie používania služieb dostupných na webovej lokalite,
 • odosielanie všeobecných a marketingových oznámení,
 • odosielanie informácií alebo e-mailových oznámení za predpokladu, že o ne výslovne požiadate,
 • odosielanie všetkých bulletinov a/alebo marketingových oznámení týkajúcich sa našej obchodnej činnosti alebo obchodných činností starostlivo vybraných tretích strán, ktoré vás podľa nášho názoru môžu zaujímať, a to za predpokladu, že ste výslovne súhlasili s prijímaním takýchto informácií cez e-mail. Súhlas s prijímaním týchto informácií môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám napíšete alebo odošlete e-mail s použitím kontaktných údajov uvedených na stránke Kontaktujte nás,
 • odosielanie pozvánok na účasť na akýchkoľvek promoakciách alebo súťažiach, ktoré občas môžeme ponúkať používateľom našej lokality,
 • riešenie akýchkoľvek vašich otázok alebo sťažností týkajúcich sa webovej lokality,
 • zachovanie zabezpečenia webovej lokality a predchádzanie podvodom,
 • overenie dodržiavania podmienok a ustanovení upravujúcich používanie webovej lokality.

Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnym tretím stranám na účely priameho marketingu za predpokladu, že ste zrušili odber príslušnej služby.

Sprístupnenie

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ktorýmkoľvek našim zamestnancom, pracovníkom, zástupcom, dodávateľom alebo subdodávateľom do takej miery, ktorá je nevyhnutná na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ktorémukoľvek členovi našej skupiny spoločností (t. j. našim dcérskym spoločnostiam, našej najvyššej holdingovej spoločnosti a všetkým jej dcérskym spoločnostiam) do takej miery, ktorá je nevyhnutná na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme navyše sprístupniť:

 • v rozsahu, v akom to od nás vyžadujú právne predpisy,
 • v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo eventuálnymi súdnymi konaniami,
 • na účel stanovenia, uplatnenia alebo obrany našich zákonných práv (vrátane poskytnutia údajov iným osobám na účely predchádzania podvodom),
 • kupujúcemu (alebo potenciálnemu kupujúcemu) akejkoľvek obchodnej činnosti alebo aktíva, ktoré predávame (alebo zamýšľame predať),
 • ktorejkoľvek osobe, u ktorej sa dôvodne domnievame, že môže požiadať súd alebo iný príslušný orgán o sprístupnenie daných osobných údajov, a to za predpokladu, že podľa nášho odôvodneného názoru by takýto súd alebo orgán s primeranou pravdepodobnosťou nariadil sprístupnenie daných osobných údajov.

S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov neposkytneme vaše údaje tretím stranám.

Medzinárodné prenosy údajov

Všetky zhromaždené údaje môžu byť uložené, spracované a prenášané v ktorejkoľvek alebo medzi ktorýmikoľvek krajinami, v ktorých pôsobíme, a to v záujme použitia údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Všetky údaje, ktoré poskytnete, sa môžu preniesť do iných krajín vrátane krajín, ktoré nemajú právne predpisy na ochranu údajov rovnocenné s právnymi predpismi platnými v Európskom hospodárskom priestore.

Všetky osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie na webovú lokalitu, môžu byť navyše následne dostupné cez internet a na celom svete. Použitiu alebo zneužitiu týchto údajov inými osobami nemôžeme zabrániť.

S takýmito prenosmi osobných údajov výslovne súhlasíte.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia na zabránenie strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • uloženie všetkých vašich poskytnutých osobných údajov na zabezpečené servery,
 • ochrana všetkých elektronických transakcií zadaných na webovej lokalite prostredníctvom použitia technológie šifrovania.

Beriete na vedomie, že prenos údajov cez internet môže byť potenciálne nezabezpečený a nemôžeme zaručiť zabezpečenie údajov odosielaných cez internet.

Je vašou zodpovednosťou zachovať dôvernosť vášho hesla a iných prihlasovacích údajov. Hoci na prihlásenie do svojho konta potrebujete heslo, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti vás nikdy nebude žiadať o poskytnutie vášho hesla.

Zmeny zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme občas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej webovej lokalite. Túto stránku príležitostne skontrolujte a presvedčte sa, či súhlasíte s akýmikoľvek prípadnými zmenami. Na akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov vás tiež môžeme upozorniť e-mailom.

Vaše práva

Môžete nás požiadať o poskytnutie všetkých osobných údajov, ktoré o vás máme. Poskytnutie týchto údajov bude podliehať:

 • úhrade správneho poplatku (v súčasnosti 10 £),
 • predloženiu náležitého dokladu totožnosti, ktorý bude zahŕňať notársky overenú fotokópiu vášho pasu a originál faktúry za služby, na ktorej je uvedená vaša aktuálna adresa. Vyhradzujeme si právo požiadať v prípade potreby o ďalšie informácie na potvrdenie vašej totožnosti.

Tieto osobné údaje môžeme zadržať v rozsahu povolenom právnymi predpismi.

Môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje nespracovali na marketingové účely, a to napísaním e-mailu alebo listu s použitím kontaktných údajov uvedených na našej stránke Kontaktujte nás.

Webové lokality tretích strán

Táto webová lokalita obsahuje prepojenia na iné webové lokality. Nenesieme zodpovednosť za zásady alebo postupy ochrany osobných údajov na webových lokalitách tretích strán.

Aktualizácia údajov

Ak je potrebné opraviť alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré o vás máme, oznámte nám to.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky o týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo o našom postupe spracovania vašich osobných údajov, napíšte nám e-mail alebo list s použitím kontaktných údajov uvedených na našej stránke Kontaktujte nás.